افتتاح واحد دکوراسیون داخلی طاق آرا در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷


عرضه بهترین و زیباترین آلبوم های به روز دنیا در زمینه متریال های

کاغد دیواری        

پارکت لمینیت        

پرده های زبرا        

  پوسترهای سه بعدی        

کف پوش های بیمارستانی و خانگی        

انواعسقف های کاذب تایل و آسمان مجازی و معرق        


همینطور مشاوره و طراحی به همراه طراحی 3 بعدی طبق سفارش مشتری

                                

<div style="direction: rtl;"><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style='font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: "b mitra";'>افتتاح واحد&nbsp;<a href="http://taghara.ir/products.aspx?id=7" target="_self">دکوراسیون داخلی</a> <a href="http://taghara.ir/products.aspx?id=7" target="_self">طاق آرا</a> در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷</span><span style="font-size: 18pt; line-height: 107%;"><o:p /></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style='font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: "b mitra";'><br /></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style='font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: "b mitra";'>عرضه بهترین و زیباترین <a href="http://taghara.ir/products.aspx?id=6" target="_self">آلبوم های</a>&nbsp;به روز دنیا در زمینه متریال های</span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><a href="http://taghara.ir/products.aspx?id=7" target="_self" style='font-family: "b mitra"; font-size: 18pt;'>کاغد دیواری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style='font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: "b mitra";'><a href="http://taghara.ir/products.aspx?id=7" target="_self">پارکت لمینیت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span style='font-family: "b mitra"; font-size: 18pt;'><a href="http://taghara.ir/products.aspx?id=7" target="_self">پرده های زبرا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span style='font-family: "b mitra"; font-size: 18pt;'>&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://taghara.ir/products.aspx?id=7" target="_self" style='font-family: "b mitra"; font-size: 18pt;'>پوسترهای سه بعدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style='font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: "b mitra";'><a href="http://taghara.ir/products.aspx?id=7" target="_self">کف پوش های بیمارستانی و خانگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</a></span><span style="font-size: 18pt; line-height: 107%;"><o:p /></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style='font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: "b mitra";'>انواع<a href="http://taghara.ir/products.aspx?id=7" target="_self">سقف های کاذب تایل</a> و <a href="http://taghara.ir/products.aspx?id=7" target="_self">آسمان مجازی</a> و معرق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><span style="font-size: 18pt; line-height: 107%;"><o:p /></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style='font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: "b mitra";'><br /></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style='font-size: 18pt; line-height: 107%; font-family: "b mitra";'>همینطور مشاوره و طراحی به همراه طراحی 3 بعدی طبق سفارش مشتری</span></p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><p></p></div>
ابزار هدایت به بالای صفحه