آشپزخانه : یکی دیگر از مصارف و کاربرد مهم این سقف استفاده آن در فضای آشپزخانه می باشد که توام می شود با محیطی همراه با آرامش و نشاط برای کدبانوی خانه.