پروژه های اجرایی
  • سقف پرینت کهکشان ساری
  • اجرای سقف لاکر در باشگاه پزشکی ورزشی دکتر جیم ساری
  • اجرای سقف ترنسپرنت در نمایشگاه اتومبیل ساری
  • اجرای سقف ترنسپرنت در نمایشگاه اتومبیل در ساری
  • اجرای سقف لاکر با لاین نوری و لوستر در فروشگاه پروتئینی در ساری