مناسب برای کلینیک های پزشکی و دندانپزشکی ، آزمایشگاه ها و بیمارستان ها:
در مکان هایی که بهداشت بیشترین اهمیت را دارا میباشد ، این سقف با طراحی خاص خود از لحاظ تکنولوژی بیولوژیکی از گسترش باکتری ها و کپک ها جلوگیری می کند