---

طاق آرا


 

در این مرحله پس از پایان نصب، کار به مشتری تحویل و از این پس وارد زمان گارانتی می شود.

 

لازم به ذکر است که در این مرحله بعد از اتمام کار  نماینده طاق آرا رسید تحویل کار بابت سالم بودن سقف را به مشتری ارائه و امضا میگیرد همچنین برگه گارانتی به مشتری داده میشود .