گارانتی

طاق آرا

سقف کشسان طـاق آرا  به عنوان اولین مجموعه اختصاصی در زمینه سقف کشسان به مشتریان عزیز دو گارانتی به صورت زیر ارائه میدهد

گارانتی 12 ساله کمپانی تولید کننده (سقف کشسان)
گارانتی 12 ساله شرکت طاق آرا (اجرایی)
  

2 گارانتی فوق برای کیفیت رنگ / عکس / سقف کشسان / هارپون و اتصالات سقف کشسان خدمت مشتریان عزیز ارائه میشود.