سقف های آسمان مجازی را می توان در هر ابعاد و اندازه ای به صورت تایل با استفاده از نبشی سپری های آلمینیومی یا چوبی اجرا کرد.

مناسب برای فضاهای بیمارستانی و درمانی