طاق آرا

طراح و مجری برتر سقف های کشسان و آسمان مجازی


<div style="direction: rtl;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: arial, sans-serif;">طاق آرا<o:p /></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: arial, sans-serif;">طراح و مجری برتر <a href="http://taghara.ir" target="_self">سقف های کشسان</a> و <a href="http://taghara.ir" target="_self">آسمان مجازی</a><o:p /></span></p><br /></div>

سقف های آسمان مجازیرا می توان در هر ابعاد و اندازه ای به صورت تایل با استفاده از نبشی سپری های آلمینیومی یا چوبی اجرا کرد

این سقف های زیبا ازجنس نوعی طلق با قابلیت نوردهی بالا و همینطور با ضخامت 2 تا 4 میلیمتر میباشد که عموما به صورت 60*60 تولید و در صورت نیاز در ابعاد سفارشی  قابل تولید می باشد


<div style="direction: rtl;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: arial, sans-serif;"><a href="http://taghara.ir/products.aspx?id=6" target="_self">سقف های آسمان مجازی</a>را می توان در هر ابعاد و اندازه ای به صورت تایل با استفاده از نبشی سپری های آلمینیومی یا چوبی اجرا کرد<o:p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: arial, sans-serif;">این سقف های زیبا ازجنس نوعی <a href="http://taghara.ir" target="_self">طلق</a> با قابلیت نوردهی بالا و همینطور با ضخامت 2 تا 4 میلیمتر میباشد که عموما به صورت 60*60 تولید و در صورت نیاز در ابعاد سفارشی<span>&nbsp; </span>قابل تولید می باشد<o:p /></span></p><br /></div>

نورپردازی در سقف های آسمان مجازی زیبایی را چند برابر می کند


<div style="direction: rtl;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left: -7.1pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: arial, sans-serif;">نورپردازی در <a href="http://taghara.ir/products.aspx?id=6" target="_self">سقف های آسمان مجازی</a> زیبایی را چند برابر می کند<o:p /></span></p><br /></div>


<div style="direction: rtl;"><br /></div>

مناسب برای فضاهای بیمارستانی و درمانی

مسکونی، سرویس و آشپزخانه ها

اداری تجاری و هتل ها


<div style="direction: rtl;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left: -7.1pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: arial, sans-serif;">مناسب برای فضاهای بیمارستانی و درمانی</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left: -7.1pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: arial, sans-serif;">مسکونی، سرویس و آشپزخانه ها<o:p /></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left: -7.1pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: arial, sans-serif;">اداری تجاری و هتل ها<o:p /></span></p><br /></div>

کاملا قابل شستشو         نصب آسان        خدمات و تعویض راحت نورپردازی


<div style="direction: rtl;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-left: -7.1pt;"><span lang="FA" style="font-size: 14pt; line-height: 115%; font-family: arial, sans-serif;">کاملا قابل شستشو<span>&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;</span>نصب آسان <span>&nbsp;&nbsp; </span><span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>خدمات و تعویض راحت نورپردازی<o:p /></span></p><br /></div>

09113537375    09113234834            برادران بای


<div style="direction: rtl;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%; font-family: arial, sans-serif;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>09113537375&nbsp;&nbsp;&nbsp; 09113234834&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href="http://taghara.ir" target="_self">&nbsp; </a><a href="http://taghara.ir" target="_self">برادران بای</a><o:p /></span></p><br /></div>
ابزار هدایت به بالای صفحه